• Medicina i filozofija
Dr Mihailo Luković

Hipokratova zakletva kao govorni čin i etički kodeks
Dr Mihailo Luković

Uvod

Hipokratova zakletva se na mnogim fakultetima izriče pri inicijaciji svršenih studenata medicine u lekare pri čemu joj se daje snaga kategoričkog imperativa. Napravio sam jednu analizu te problematike sa osvrtom na to šta ona treba da ispunjava u smislu govornog čina, njen istorijat i njenu snagu kao etičkog kodeksa.
Paralelna analiza originalnog teksta i trenutno aktuelnog izmenjenog teksta će još jednom da pokaže staru izreku da je original uvek kvalitetniji. Daljim komentarima ću da ukažem na to da ako je zbog razvoja medicine kvalitetniji tekst u njenoj istoriji tim pre iz istih razloga tamo treba da se preseli i novija, izmenjena verzija. Već odavno jako razgranata problematika medicinskog delovanja regulisana je zakonima koji su više obavezujući nego obećanje koje pretenduje da ima snagu kategoričnog imperativa, a u suštini je nema.

FILOZOFSKI FAKULTET U BEOGRADU
ODSEK ZA FILOZOFIJU
DIPLOMSKI RAD
TEMA: FILOZOFSKI ASPEKTI EUTANAZIJE
STUDENT: MIHAILO LUKOVIĆ FS 39/99
MENTOR: DOCENT DR ALEKSANDAR DOBRIJEVIĆ
24. 4. 2014

Istina u medicini

Saznavanje istine u medicini tiče se društva u celini, medicinske nauke, a u krajnjem pacijenata (bolesnika) i lekara. Pacijenti žele da čuju istinu o svom zdravstvenom stanju, a lekari se bore da je ustanove i saopšte im je. Već na samom početku se postavlja pitanje definicije pojma zdravlje i suprotnog bolesti. Ali pre nego što krenemo u pravcu ta dva pojma moramo da se udubimo u problem vremena koje figurira u izrazu zdravstveno stanje...

Imunizacija i sloboda izbora

Kada se pomene reč sloboda ili njeno ukidanje, odmah se valjda asocirajući na Kantovo određenje slobodne volje, kao nečega što određuje samoga čoveka, ta tema stavlja u prvi plan. Imunizacija stanovništva je jedan ozbiljan društveni poduhvat, koji se već dugo sprovodi. Podrazumeva davanje vakcina i revakcina, koje imaju za cilj da nas zaštite od zaraznih bolesti. U zavisnosti od stepena ugroženosti društva, zajednica propisuje da se neka mera iz domena imunizacije obavezno (zakonski) sprovodi ili prema potrebama koje proističu iz okolnosti putovanja, odnosno trenutne epidemiološke situacije...

Eutanazija – Čemu žurba?

Potpuno je normalno da neka društvena zajednica vremenom menja svoje običaje. Dok su one postojale na običajnom pravu za promene su trebale da prođu generacije. Dinamičan ekonomski rast svetske zajednice danas, traži od ljudi da se isto tako brzo prilagođavaju u domenu socijalne sfere i zakonodavstva. Gotovo svakodnevno otvaranje novih tema zbunjuje konzervativno opredeljene, a one druge nosi na krilima promene brže nego što zahtevaju okolnosti...

O “slobodarskim” inicijativama

Ista meta i isto odstojanje. Profesor Zoran Radovanović nas je ukratko i veoma koncizno obavestio o zbivanjima iz tabora onih (antivakcinalisti), koji sebe smatraju slobodarski nastrojenim, što je stvar ličnih osećanja, ali i nekim ko štiti slobodu drugih, što je jako diskutabilno, jer time ne samo da zadiru u organizacione strukture jednog društva, već i na jedan pomalo revolucionaran način pokušavaju da uzdrmaju njegove temelje...

Eutanazija kao logičan nastavak neoliberalnog pogleda na svet

Gospodin Robert Đidara je u okviru svog rada na poslediplomskim studijama filozofije obradio temu eutanazije kroz prikaz dva stava (aktivna i pasivna eutanazija) od strane tri filozofa. Rad je izuzetno profesionalno odrađen, prečišćen tako da mu se nema šta zameriti. Autor nije izložio svoje viđenje o problemu eutanazije. Možda i ne bih reagovao na ovaj članak da nisam sticajem okolnosti lekar (istina u penziji) i diplomirani filozof i da ovu temu (eutanazija) nisam obrađivao za svoj diplomski rad...

Copyright © 2015 Febris & Gea. Design by Attention-ContactDJ.